Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Advies en begeleiding

Uitbreiding provinciaal adviseringsproject rond toegankelijkheid

Reeds drie jaar kunnen lokale overheden en beroep doen op een pakket van 20 gratis toegankelijkheidsadviesuren voor projecten in eigen beheer (zie tekst hieronder). Ongeveer 85% van de lokale overheden maakte de afgelopen periode al gebruik van dit systeem. Ondertussen werd ook de Vlaamse verordening toegankelijkheid goedgekeurd die de lokale overheden een belangrijke rol geeft op het vlak van controle van bouwaanvraagdossiers voor het luik toegankelijkheid.

Uit de vele vragen die het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) de laatste maanden mocht ontvangen blijkt dat deze taak, vaak voor problemen zorgt. Om de lokale overheden te ondersteunen heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist het adviesaanbod uit te breiden naar dossiers die niet eigen zijn aan het lokaal bestuur. Concreet kunnen de stedenbouwkundige diensten de ingediende plannen laten controleren op toegankelijkheid door de vzw Toegankelijkheidsbureau.

Werkwijze

De stedenbouwkundige diensten sturen een schrijven met de vraag tot advies, samen met een kopie van de bouwaanvraag naar de vzw Toegankelijkheidsbureau. Een kopie van de brief (dus niet de plannen) moet ook gestuurd worden aan het PST. Het Toegankelijkheidsbureau zal binnen een termijn van 30 dagen een advies overmaken aan de betrokken stedenbouwkundige dienst.

Aantal adviezen

Het aantal planadviezen dat jaarlijks kan aangevraagd worden is beperkt tot 12 per lokale overheid. We raden dan ook aan het systeem enkel te gebruiken voor grotere dossiers.

Periode

Deze uitbreiding van het adviesproject is een proefproject dat loopt tot 1 oktober 2012. Daarna wordt bekeken of het systeem structureel kan worden uitgebouwd vanaf de nieuwe bestuursperiode. Info: Alexander Leysen, toegankelijkheidsdeskundige van de provincie Vlaams-Brabant, 016/26.73.91 alexander.leysen@vlaamsbrabant.be. rolmeter

Gratis toegankelijkheidsadvies voor publieke gebouwen en openbare ruimte

De toegankelijkheid van openbare gebouwen en domeinen voor personen met een beperking wordt meer en meer een belangrijk aandachtspunt in het bouwen, verbouwen of aanleggen van openbare infrastructuren.

De provincie Vlaams-Brabant biedt aan alle Vlaams-Brabantse lokale besturen (gemeente en OCMW) de mogelijkheid om bij nieuwbouw, verbouwings- of uitbreidingsprojecten GRATIS toegankelijkheidsadvies in te winnen bij het Toegankelijkheidsbureau. Door het inwinnen van een toegankelijkheidsadvies wordt vermeden dat na het bouwen nog dure aanpassingswerken noodzakelijk zijn. Ook bij het ontwerp zelf wordt een doorgedreven kosten-batenanalyse gemaakt waardoor overbodige en niet functionele aanpassingen met een hoog prijskaartje kunnen vermeden worden. De adviezen zijn realistisch en houden zowel rekening met de noden van de personen met een beperking als de mogelijkheden van een lokaal bestuur. Met een steeds groeiende groep van oudere maar mondige burgers wordt toegankelijkheid een item dat niet meer weg te denken is in een modern bouwbeleid.

Welke dossiers komen in aanmerking:

Dit adviseringsproject dekt een zeer ruime lading: Alle openbare infrastructurenwerken die in beheer zijn van het gemeentebestuur, OCMW-bestuur of gemeentelijke vzw's komen in aanmerking. Bv: Culturele centra, gemeentehuizen, speelpleinen, parken, voetpaden(her)aanleg; aanleg van oversteekplaatsen, sportinfrastructuur, ontmoetingscentra, sociaal huis, enz .

Hoe aanvragen

De aanvraagprocedure is bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het volstaat een adviseringsaanvraag in te dienen bij de provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST). Contact: Alexander Leysen, stafmedewerker toegankelijkheidsbeleid van de dienst diversiteit en gelijke kansen, Provincieplein 1, 3010 Leuven - telefoon 016/ 26 73 91, mailmailto:alexander.leysen@vlaamsbrabant.be. Bij goedkeuring van uw adviesaanvraag neemt het Toegankelijkheidbureau contact met u op om concrete afspraken te maken.

Het aanvraagformulier voor opstarten van een gratis advies kan u hier downloaden.

Verdere informatie

Indien u bijkomende informatie wenst kan u zich wenden tot: adviesaanvraag: Alexander Leysen - stafmedewerker toegankelijkheidsbeleid van de dienst diversiteit en gelijke kansen Provincie Vlaams-Brabant, tel 016/ 26 73 91, of per mail:alexander.leysen@vlaamsbrabant.be werking advies gebouwen: Toegankelijkheidsbureau, Filip Belmans, architect toegankelijkheidsadviseur, tel 011/ 87 41 38 of per mail Filip.belmans@toegankelijkheidsbureau.be werking advies openbare ruimte: Toegankelijkheidsbureau, Marcel Wijnker, mobiliteitsdeskundige - toegankelijkheidsadviseur, tel 011/ 87 41 38 of per mail marcel.wijnker@toegankelijkheidsbureau.be

Meten van Toegankelijkheid

Om mensen met een beperking te helpen bij hun zoektocht naar informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen kan men de website http://www.toegankelijkvlaanderen.be raadplegen. Gebouwen, straten en pleinen zijn vaak niet of onvoldoende toegankelijk voor personen met een beperking. Veel van deze ongemakken, zoals drempels, het ontbreken van een lift of het niet aangepast zijn van het toilet leiden dan ook vaak tot teleurstellingen. Om deze onaangename verrassingen te vermijden, is betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid noodzakelijk. Op basis van die informatie kan iemand met een beperking beter inschatten waaraan men zich precies kan verwachten en of men al dan niet voorzorgen moet nemen. De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project reeds meerdere jaren. Sinds 2002 biedt de Provincie aan elk lokaal bestuur de mogelijkheid om een accommodatie te laten opnemen in de databank Toegankelijk Vlaanderen. Naast een opname in de databank Toegankelijk Vlaanderen werd, per gebouw, ook een gedetailleerd rapport aan de deelnemende gemeenten overhandigd. Deze rapporten bieden een gedetailleerd zicht op de plus- en minpunten van de accommodatie. De toegankelijkheidsonderzoeken (opmeten van het gebouw, opname in de databank en opmaak verslag) worden uitgevoerd door het Toegankelijkheidsbureau in opdracht van de Provincie. Volgende accommodaties in de Provincie Vlaams-Brabant werden reeds behandeld:

Gezien het up-to-date houden van de databank een belangrijk aandachtspunt is zal de Provincie Vlaams - Brabant de komende jaren de gegevens van de opgenomen accommodaties controleren. In 2008 worden naast een controle van de reeds opgenomen zwembaden en culturele centra ook nieuwe zwembaden en culturele centra opgenomen.