Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Projecten en onderzoek

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Projecten en onderzoek

Inleiding

De wijze waarop toegankelijkheid benaderd wordt, is vrij nieuw. Om te komen tot een integraal toegankelijke leefomgeving is dan ook heel wat onderzoeks- en ontwikkelingswerk nodig om dit alles in de praktijk om te zetten en te vertalen in richtlijnen en normen, beleidsaanbevelingen,....

Als pionier in Vlaanderen heeft het Toegankelijkheidsbureau heel wat expertise ontwikkeld voor verschillende domeinen zoals publieke infrastructuur en openbare ruimten, wonen, toerisme, vrije tijd en mobiliteit. En dit zowel op lokaal, provinciaal, Vlaams als Europees niveau.

(Onderzoeks)projecten worden uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers uit de publieke en de private sector. Zo schakelden bijvoorbeeld Toerisme Vlaanderen, De Lijn, NMBS, Test-Aankoop, Gelijke Kansen in Vlaanderen, de provincies Limburg en Vlaams Brabant, ING-bank, de Europese Commissie,  het Toegankelijkheidsbureau in voor de begeleiding, ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten en onderzoeksopdrachten.

Naast losse of kortlopende projecten, kan het Toegankelijkheidsbureau ook instaan voor de ondersteuning van op maat gesneden actieplannen toegankelijkheid die op korte en lange termijn geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse werking van de opdrachtgever.

Aanpak

Elk project of onderzoek is uniek: op basis van de vooropgestelde doelstellingen wordt gekozen voor een benadering op maat van de opdrachtgever:

Indien u geïnteresseerd bent in ons onderzoeksaanbod of een samenwerking geven we u hierover graag meer uitleg. U kan hiervoor contact opnemen met ons.

Europese projecten

Europese projecten bieden een ideale mogelijkheid om kennis en expertise verder te ontwikkelen, ervaringen uit te wisselen met partners uit de verschillende EU-lidstaten, en netwerken te vormen. Zo was het Toegankelijkheidsbureau reeds actief in projecten zoals Horizon, Libretto, OSSATE, ENAT, DFA@eInclusion, Interreg-I, Interreg-II en Interreg-III. Meer recente en actuele projecten zijn grenzeloos toegankelijk en ETCAATS .

Grenzeloos toegankelijkheid

Een grote groep Europeanen maakt, door leeftijd of andere beperkingen, geen gebruik van het toeristisch/recreatieve aanbod omwille van het feit dat de accommodaties en gebieden binnen dit toeristisch/recreatief gebied onvoldoende of niet toegankelijk zijn. Met name Nederland en België kunnen door grensoverschrijdende initiatieven en samenwerking een economische impuls geven aan de toeristisch/recreatieve branche. De groep mensen met een beperking is een uiterst interessante doelgroep omdat ze vaak juist in het laagseizoen reizen met het zelfde uitgavenpatroon als anderen. Dit aandeel (12% van de bevolking) zal de komende jaren bovendien gevoelig stijgen als gevolg van de toenemende vergrijzing. Door hier op in te spelen boort de toeristische/recreatieve sector een belangrijk potentieel aan omzet aan.
Ook gezinnen met een gehandicapt kind zijn vaak een vragende partij voor een meer toegankelijk recreatief aanbod.

Meer informatie over dit project vindt u terug in volgende pdf. (223 kb)

European Training Certificate Acces for all in the Tourism Sector (ETCAATS)

Het Toegankelijkheidsbureau is partner in een Leonardo da Vinci project, Levenslang Leren, dat werd ingediend door Access Sweden en de Zweedse gemeente Vellinge. De andere Europese partners zijn naast Access Sweden (Zweden), gemeente Vellinge (Zweden), Disability Now (Griekenland), EWORKX (Griekenland), Work Research Centra (Ierland), Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (België) en European Network for Accessible Tourism (België).

Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen van een on-line training voor de toeristische sector m.b.t. toegankelijkheid en de ontwikkeling van een roadmap voor een Europees certificatiesysteem voor training in toegankelijkheid voor de toeristische sector.
Taak van het Toegankelijkheidsbureau is het ontwikkelen van een opleidingscurriculum over hoe de on-line training er zal moeten uitzien.

In november 2009 vond een kick-off-meeting plaats in Zweden waarna het project volledig van start kon gaan. In mei 2010 vond partnermeeting in Hasselt plaats in de kantoren van het Toegankelijkheidsbureau en eind oktober werd de derde partnermeeting gehouden in Dublin.
Voor meer informatie: http://www.etcaats.eu/

DFA@eInclusion

Op 1 januari 2007 ging het project ‘Design for All eInclusion' van start.

Doel van het project is het versterken van de samenwerking tussen de verschillende nationale contactcentra van het European Design for All e-Accessibility Network (EDeAN) enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van initiatieven ter bevordering van de principes van Design for All binnen ICT (standaardisatie, de ontwikkeling van curricula, sensibilisatie van de industrie,...)

Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie.

Het Toegankelijkheidsbureau werkt in dit project samenwerken met 22 partners uit de verschillende EU-lidstaten.

Meer informatie kan gevonden worden op de project-website: www.dfaei.org.

European Network for Accessible Tourism in Europe - Europese Commissie

Het ENAT-project (2006-2007) wil o.a. een nieuwe ledenorganisatie oprichten om toegankelijk toerisme in Europa te promoten en te ondersteunen. Het netwerk wil bedrijven, organisaties en individuen een forum bieden om informatie en expertise uit te wisselen. Het Toegankelijkheidsbureau is partner in het project en werkt hiervoor samen met 8 andere partnerorganisaties uit 5 landen.

Meer informatie kan gevonden worden op de project-website: www.accessibletourism.org.

One-stop-Shop for Accessible Tourism in Europe - Europese Commissie

Op 1 januari 2005 ging het Europees Project ‘OSSATE' van start (2005-2007). Het project werkt een meertalige (‘multi-platform'), digitale informatieservice uit die zowel op nationaal als op regionaal vlak informatie verschaft over de toegankelijkheid van toeristische attracties en voorzieningen. Het Toegankelijkheidsbureau is verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke ondersteuning van het project en werkt hiervoor samen met 10 partners uit 7 landen.

Meer informatie kan gevonden worden op de project-website: www.ossate.org.

Libretto

Om de informatieverstrekking m.b.t. de toegankelijkheid van gebouwen en omgeving voor mensen met een beperking te verbeteren werd het project Libretto (Limburgs-Brabants Eenduidig Totaal ToegankelijkheidsOverzicht) uitgewerkt (oktober 2002 - maart 2006). Dit project kaderde in het Europese Interreg-III programma Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Benelux Middengebieden en werd gecofinancierd door Toerisme Vlaanderen, provincie Belgisch-Limburg en provincie Vlaams-Brabant.

Het Toegankelijkheidsbureau was coördinator van dit project en werkte hierbij samen met drie Nederlandse partners.

Door tussenkomst van Gelijke kansen in Vlaanderen kon het project uitgebreid worden naar heel Vlaanderen. Het project resulteerde in de databank/website www.toegankelijkvlaanderen.be.

Europees project Lousã

Naar aanleiding van het eerste Nationale Congres voor Toegankelijk Toerisme, waarvan Lousã in april 2007 de gastheer was, ontsprong het idee om Lousã als eerste toegankelijke toeristische bestemming in Portugal verder uit te ontwikkelen en te promoten. Gelegen in de centraal Portugal, had Lousã hiervoor met haar ongerepte schoonheid van het berglandschap Serra da Lousã én met haar jarenlange geschiedenis in het zorgtoerisme de ideale troeven in hand. Het project ‘Destino de Turismo Acessivo' werd gelanceerd met de steun van nationale en EU-financiering. In het licht van het project bracht de burgemeester van de stad Lousã samen met enkele medewerkers in 2008 een studiebezoek aan het Toegankelijkheidsbureau om zo inspiratie op te doen in Limburg en Vlaams-Brabant. Tevens vormde dit studiebezoek de basis voor de uitwerking van een gezamenlijk Europees project.

Recente projecten

Hieronder kan u een enkele voorbeelden vinden van projecten die door het Toegankelijkheidsbureau worden uitgevoerd of recent werden afgerond. Op aanvraag kan een volledige lijst bekomen worden van de (onderzoeks)projecten die door het Toegankelijkheidsbureau werden gerealiseerd.

Zorg en toerisme Vlaanderen (Toerisme Vlaanderen)

In opdracht van Toerisme Vlaanderen onderzocht het Toegankelijkheidsbureau in de periode oktober 2006 tot en met april 2007 de mogelijkheden voor de (verdere) ontwikkeling van zorgtoerisme in Vlaanderen. Deze vorm van toerisme maakt het mogelijk dat mensen met een relatief hoge zorgnood zorgeloos op vakantie kunnen gaan. Om te komen tot concrete beleidsaanbevelingen voor Vlaanderen werden o.a. twee online bevragingen georganiseerd, werden focusgroepen en diepte-interviews afgenomen en gebeurde een internationaal vergelijkende literatuurstudie.

Opleidingsproject personen met een handicap Mind the gap (Provincie Limburg)

In 2006 werd een groep van personen met een handicap opgeleid voor het geven van vormingen en toelichtingen m.b.t. handicap voor diverse groepen van mensen (scholen, verenigingen, organisaties,...). De opleiding was gericht op pedagogische en didactische vaardigheden enerzijds en inhoudelijke aspecten inzake de positie van personen met een handicap, de verschillende groepen van handicaps en toegankelijkheid anderzijds.

In 2007 werd gefocust op de ontwikkeling van concrete vormingspakketten en het ontwikkelen van een vormingsaanbod.

Het project kan gerealiseerd worden dankzij een projectsubsidie van de Provincie Limburg.

Gemeentelijk draaiboek 'Woningadvies voor ouderen' (Provincie Limburg)

De meeste mensen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veel woningen zijn echter niet of onvoldoende aangepast om het nodige comfort en veiligheid te bieden. Lokale besturen kunnen nu anticiperen op de vergrijzing en de hierbij gepaard gaande huisvestingsproblemen. Een actief beleid is nodig om het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen in de praktijk te bevorderen. Het verstrekken van een laagdrempelig advies om de woning aan te passen is hiervoor een belangrijke schakel. Daarom ontwikkelde het Toegankelijkheidsbureau in 2006-2007 met steun van de provincie Limburg het gemeentelijk draaiboek ‘Woonadvies voor ouderen, een belangrijke schakel in het lokale woonbeleid'.  Het draaiboek breekt een lans voor het opzetten van samenwerking tussen de verschillende bestaande diensten en organisaties die actief zijn in de gemeente en die een bijdrage kunnen leveren om het advies en de uitvoering ervan te ondersteunen ‘Laagdrempelige woningadvisering' is hierin een belangrijke voorwaarde.

Cultuur zonder drempels (Provincie Limburg)

In 2004 werd het project ‘Cultuur zonder drempels' opgestart door het Toegankelijkheidsbureau in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid van de provincie Limburg. Het project was erop gericht om de fysieke en mentale toegankelijkheid van cultuurcentra te verbeteren voor personen met een handicap. Het project resulteerde in de ideeënbundel ‘Cultuur zonder drempels' die inspirerende voorbeelden en tips geeft voor cultuurcentra om hun dienstverlening in de brede zin toegankelijk te maken.

Toegankelijkheid in de ING-Bank (ING-Bank)

In 2005 ontwikkelde het Toegankelijkheidsbureau richtlijnen en instrumenten voor de realisatie van integrale toegankelijkheid in de dagelijkse werking van de ING-bank. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan de infrastructuur, de ICT als aan de dienstverlening (het commerciële net).

Voor het onderdeel ICT werd samengewerkt met de onderzoeksgroep Document Architecturen van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast werd voor de andere onderdelen samengewerkt met ANLH (Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées van Brussel).

Toegankelijk maken van  bovenlokale openbare speelinfrastructuur (Provincie Limburg)

In opdracht van het provinciebestuur Limburg werkt het Toegankelijkheidsbureau samen met de Provinciale Jeugdienst rond het saneren, het opwaarderen van de speelwaarde, avontuurlijkheid en toegankelijk maken van bovenlokale openbare speelinfrastructuur in Limburg.

Concreet gaat het om 6 speelterreinen die toegankelijk gemaakt worden met name: De Alk in Alken, 't Pelterke in Overpelt, De Krieckaert in Lanaken, 't Fonteintje in Beringen, Sportvelden in Lommel en De Motten in Tongeren.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft binnen dit project een coördinerende functie en staat in voor de volledige opvolging ervan, gaande van het geven van informatie, het adviseren van de ontwerper tot het opvolgen van de werven en controle op de uitvoering.

Volgende projecten werden reeds opgeleverd: De Alk in Alken, 't Pelterke in Overpelt, De Krieckaert in Lanaken, Sportvelden in Lommel.