Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Provinciale tussenkomsten en subsidies

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Provinciale tussenkomsten en subsidies

Toegankelijkheidsadvies bij investeringssubsidies

Verplichte toegankelijkheidsclausule

De provincie Vlaams-Brabant wenst dat lokale besturen en private partners die een provinciale investeringssubsidie ontvangen rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Gratis advies

Daarom voorziet de provincie een gratis toegankelijkheidsadvies uitgevoerd door het Toegankelijkheidsbureau.

Praktisch:

U beschikt over plannen:

U neemt zelf contact op met het Toegankelijkheidsbureau en laat dit advies uitvoeren op basis van de plannen. Bij de subsidieaanvraag wordt een adviesovereenkomst én een toegankelijkheidsadvies toegevoegd.

Er zijn geen plannen beschikbaar:

Zijn er nog geen plannen, dan voegt u bij de subsidieaanvraag alleen een ondertekende verklaring toegankelijkheidsadvies. In dat geval zal het Toegankelijkheidsbureau ingeschakeld worden op het moment dat de subsidie is goedgekeurd.

Aard van de investeringen:

Indien de aard van de investeringen niet relevant zijn voor een toegankelijkheidsadvies, wordt een ondertekende verklaring bij de subsidieaanvraag toegevoegd.

Verdere informatie:

Indien u bijkomende informatie wenst kan u zich wenden tot:

Overzicht subsidies die in aanmerking komen voor de toegankelijkheidclausule

Investeringssubisidies

Jeugd

Subsidie jeugdvriendelijke openbare ruimte

Subsidie voor jeugdverblijven

Mobiliteit

Subsidie voor de aanleg van functionele fietspaden

Subsidie voor de aanleg van recreatieve fietspaden

Huisvesting

Subsidie opwaarderen woonomgeving

Huisvestingsinitiatievendoor sociale huisvestingsmaatschappijen

Welzijn

Investeringssubsidie voorzieningen bijzondere jeugdbijstand

Investeringstoelage voor initatieven kinderopvang

Subsidie dagopvanginitiatieven voor ouderen

Subsidie voorzieningen voor personen met een handicap

Economie

Subsidie projecten bedrijfsvestiging

Subsidie aan sociale economie organisaties

Sport

Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur

cultuur

Subsidie bibliotheekinnovatie

Subsidie streekgericht bibliotheekbeleid

Subsidies voor sportinitiatieven voor personen met een handicap

Gemeentelijke sportdiensten, sportraden, sportfederaties , organisaties en sportclubs kunnen voor het organiseren van evenementen, projecten en vormingsactiviteiten  voor personen met een handicap een subsidie bekomen van 50% van de uitgaven met een maximum van 5.000 euro.
http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/sport/subsidies/sportinitiatieven-gehandicapten/index.jsp

Subsidiereglement inzake de toekenning van investerings- en uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Voorzieningen (zowel residentiële, semi-residentiële als ambulante begeleidingsvormen) kunnen voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten ten behoeve van voorzieningen voor personen met een handicap een subsidie bekomen. Het bedrag van de provinciale subsidie wordt vastgesteld op basis van de opnamecapaciteit voor nieuwe voorzieningen of van de geplande uitbreiding voor bestaande voorzieningen. Voor de aanpassing van gebouwen aan nieuwe behoeften wordt de provinciale subsidie berekend op basis van de opnamecapaciteit van het aangepaste gebouw.

Wat betreft de ambulante diensten wordt het bedrag van de provinciale subsidie vastgesteld op basis van het aantal begeleiders (directie, administratief en logistiek personeel niet inbegrepen).

De provinciale subsidie bedraagt:

http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-en-professionelen/handicap/subsidie-voorzieningen-gehandicapten/index.jsp

Gratis advies voor publieke gebouwen en openbare omgeving van lokale besturen

http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/gelijke-kansen/toegankelijkheid-voor-personen-met-een-beperking