Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Vorming

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Vorming

Toegankelijkheid van patrimonium voor de binnendiensten van de technische dienst in uw gemeente

Doel:

Iedereen heeft baat bij een toegankelijke leefomgeving en dienstverlening. Dit geldt ook voor personen met een handicap en ouderen. Publieke gebouwen spelen een toonaangevende rol bij het promoten van deze toegankelijkheid. Wat als iemand met een kinderwagen niet de trappen naar de ingang van het gemeentehuis kan overbruggen? Of een rolstoelgebruiker die niet in de lift kan naar de eerste verdieping?

Publieke gebouwen dienen zo geconstrueerd en ingeplant te worden dat een zo groot mogelijke groep mensen er optimaal gebruik van kan maken. Dit is op zich niet zo moeilijk, maar men moet weten waarop te letten. Het spreekt vanzelf dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor de binnendiensten die zich bezighouden met het patrimonium.
Bovendien is vanaf  1 maart 2010 een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen  vastlegt van kracht. Tijdens de vorming wordt hier ook de nodige aandacht aan besteed.

Doelgroep:

Diensthoofd en medewerkers van de administratieve binnendiensten van de technische dienst van steden en gemeenten: dienst patrimonium, bouwdienst, ruimtelijke ordening, preventieadviseur,...

Programma:

Via concrete voorbeelden en ervaringsgerichte oefeningen krijgt men een duidelijk zicht op de problemen waarmee personen met een handicap voortdurend geconfronteerd worden. De nadruk ligt op praktische oefeningen (op plan en in het gebouw zelf), met het oog op het verwerven van inzicht omtrent het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en eigen verantwoordelijkheid daarin van de technische diensten. De afwisseling in werkvormen zorgt voor een maximale interactie met en betrokkenheid van de deelnemers.

Het programma ziet er als volgt uit:

Er wordt ook een terugkommoment georganiseerd. De deelnemers krijgen na de vorming de opdracht om de opgedane kennis over toegankelijkheid in te passen in een gerealiseerd project of een project in voorbereiding uit de eigen werksfeer. Deze opdracht wordt tijdens het terugkommoment besproken en geëvalueerd.

Duur: 1 dag

Inschrijvingsformulier (A4 als MS Wordformaat te downloaden)
Inhoud vorming (A4 als PDF te downloaden)

Toegankelijkheid van publiek domein voor binnendiensten van de technische dienst van uw gemeente

Doel:

Iedereen heeft baat bij een toegankelijke leefomgeving. Straten en pleinen die doordacht aangelegd zijn, zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor personen met een handicap en ouderen.

Het publiek domein dient zo geconstrueerd te zijn en onderhouden te worden, dat een zo groot mogelijke groep mensen er optimaal gebruik van kan maken. Hiervoor is het noodzakelijk de noden van de verschillende gebruikersgroepen te kennen en met een reeks aandachtspunten rekening te houden. Het spreekt vanzelf dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor de binnendiensten die zich bezighouden met het publiek domein.

Doelgroep:

Diensthoofd en medewerkers van de administratieve binnendiensten van de technische dienst van steden en gemeenten: dienst openbare werken, mobiliteit, landschapsarchitectuur,...

Programma:

In deze vorming ligt de klemtoon op de integratie van toegankelijkheid in de dienst openbare werken, ruimtelijke ordening en mobiliteit. De nadruk ligt op praktische oefeningen (op plan en in de omgeving van het gebouw zelf), met het oog op het verwerven van inzicht omtrent het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en eigen verantwoordelijkheid daarin van de technische diensten.

De afwisseling in werkvormen zorgt voor een maximale interactie met en betrokkenheid van de deelnemers.

Het programma ziet er als volgt uit:

Er wordt ook een terugkommoment georganiseerd. De deelnemers krijgen na de vorming de opdracht om de opgedane kennis over toegankelijkheid in te passen in een gerealiseerd project of een project in voorbereiding uit de eigen werksfeer. Deze opdracht wordt tijdens het terugkommoment besproken en geëvalueerd.

Duur:

1 dag (8u30 - 16.00 uur) + terugkommoment (2 à 3 uur)

Inschrijvingsformulier  (A4 als MS Wordformaat te downloaden)
Inhoud vorming  (A4 als PDF te downloaden)

Toegankelijkheid bij werken in eigen beheer voor de technische diensten van steden en gemeenten

Doel:

Iedereen heeft baat bij een toegankelijke leefomgeving. Een doordacht aangelegde omgeving die goed onderhouden wordt, brengt veel voordelen met zich mee. Dit geldt ook voor personen met een handicap en ouderen.

Looproutes, parkeerplaatsen, bushaltes, openbare toiletten, enzovoort, dienen zo geconstrueerd te zijn en onderhouden te worden, dat een zo groot mogelijke groep mensen er optimaal gebruik van kan maken. Dit is op zich niet zo moeilijk, maar men moet weten waarop te letten. Het spreekt vanzelf dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor de buitendiensten die instaan voor aanleg en onderhoud.

Doelgroep:

Uitvoerend personeel en diensthoofd van de buitendiensten in steden en gemeenten

Programma:

In deze vorming ligt de klemtoon op de integratie van toegankelijkheid in de werking van de technische buitendiensten. De uitvoerings- praktijk van aanleg, plaatsing en onderhoud staan centraal.

De nadruk ligt op praktische oefeningen (op plan, in de omgeving van het domein en in het publieke domein), met het oog op het verwerven van inzicht omtrent het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en eigen verantwoordelijkheid daarin van de technische diensten.

De afwisseling in werkvormen zorgt voor een maximale interactie met en betrokkenheid van de deelnemers.

Het programma ziet er als volgt uit:

Duur: 1 dag

Inschrijvingsformulier (A4 als MS Wordformaat te downloaden)
Inhoud vorming (A4 als PDF te downloaden)

Toegankelijkheid van groengebieden en wandelpaden voor Groendiensten

Doel:

Iedereen zet eens graag een stapje buiten de deur, heeft behoefte aan recreatie of een tochtje door het groen. Dit geldt ook voor personen met een handicap en ouderen. Groengebieden en wandelpaden moeten daarom zo aangelegd en onderhouden worden dat een zo groot mogelijke groep mensen er gebruik van kan maken. Dit is op zich niet zo moeilijk, maar men moet weten waar op te letten. Het spreekt vanzelf dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor de groendienst om dit te verwezenlijken.

Doelgroep:

Uitvoerend personeel of diensthoofd van de gemeentelijke groendiensten.

Programma:

In deze vorming ligt de klemtoon op de uitvoeringspraktijk van aanleg, plaatsing en onderhoud.  Via concrete voorbeelden en ervaringen leert men de beperkingen van de doelgroep kennen en ziet men waar de probleempunten liggen als deze doelgroep gebruik wil maken van groengebieden en wandelpaden.

De nadruk ligt op praktische en ervaringsgerichte oefeningen, met het oog op het verwerven van inzicht omtrent het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en eigen verantwoordelijkheid daarin van de technische diensten. Door een afwisseling in werkvormen wordt de interactie met en de betrokkenheid van de deelnemers gemaximaliseerd.

Het programma van deze opleiding ziet er als volgt uit:

Duur: 1 dag

Inschrijvingsformulier (A4 als MS Wordformaat te downloaden)
Inhoud vorming (A4 als PDF te downloaden)

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid

Doel:

Inzicht verwerven in het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en eigen verantwoordelijkheid daarin van de dienst stedenbouw.

Doelgroep:

Diensthoofd en medewerkers van de dienst stedenbouw.

programma:

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzettingen, gevalstudies, praktische oefeningen en syllabus.

 • Toepassingsgebied van de verordening met voorbeelden.
 • Rol dienst stedenbouw.
 • Toelichting van het werkinstrument voor de dienst stedenbouw.
 • Praktijkoefeningen op het bepalen van het toepassingsgebied.
 • Normen (achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden).
 • Toelichting van het werkinstrument voor de dienst stedenbouw.
 • Praktische oefeningen met planbeoordelingen.

inschrijven

Toegankelijkheid bij werken in eigen beheer voor de technische diensten van steden en gemeenten

Doel:

Inzicht verwerven in het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en de eigen verantwoordelijkheid daarin van de technische diensten.

Doelgroep:

Uitvoerend personeel en diensthoofd van buitendiensten in steden en gemeenten.

Programma:

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting gecombineerd met praktische oefeningen. De nadruk ligt op de praktische oefeningen op plan en in de omgeving van het domein.

De deelnemers worden geconfronteerd met concrete dagdagelijkse werksituaties. Samen wordt gezocht naar praktijkvoorbeelden en oplossingen.
Centraal staat de vraag hoe toegankelijkheid in de praktijk verbeterd kan worden, specifiek met het oog op aanleg, plaatsing en onderhoud. Ook wordt stil gestaan bij de veelzijdigheid en het belang van toegankelijkheid en maken we kennis met de doelgroep die daar vooral baat bij hebben.

 inschrijven

Toegankelijkheid van patrimonium voor de binnendiensten van de technische dienst in uw gemeente

Doel:

Inzicht verwerven in het belang van toegankelijkheid en de concrete rol en de eigen verantwoordelijkheid hierin van de dienst.

Doelgroep:

Diensthoofd en medewerkers van de administratieve binnendiensten van de technische dienst in steden en gemeenten: dienst patrimonium, bouwdienst, ruimtelijke ordening, preventieadviseur, …

Programma:

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzettingen, gevalstudies, praktische oefeningen.
De deelnemers krijgen een uitgebreide vormingsmap met o.a. het vademecum ‘Toegankelijkheid van gebouwen’.

 • De veelzijdigheid en het belang van integrale toegankelijkheid.
 • Richtlijnen en wetgeving rond toegankelijkheid.
 • Goede normen en hoe deze toe te passen - a.h.v. het vademecum ‘ Toegankelijkheid van gebouwen’.
 • Hoe toegankelijkheid inpassen in de eigen werking.
Terugkomdag
De deelnemers krijgen na de eerste vormingsdag de opdracht om de opgedane kennis over toegankelijkheid in te passen in een gerealiseerd project of een project in voorbereiding uit de eigen werksfeer. Deze opdracht wordt tijdens het terugkommoment besproken en geëvalueerd.