Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst
Startpagina » Advies en begeleiding » Wonen

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Wonen

Om een woning aan te laten passen op maat van een gezinslid met een handicap of een hulpbehoevende oudere, kan de persoon met een handicap of oudere bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor een individueel advies woningaanpassing. Dit omvat een technisch advies met richtlijnen voor de aanpassingen en een financieel advies met de tussenkomsten waarop je al dan niet kan rekenen.

Ook wie een aanpasbare woning wil bouwen of aankopen kan hierover advies inwinnen.

Gespecialiseerde woningadviseurs geven informatie en advies over het aanpassen van de woning, hulpmiddelen, financiële tussenkomsten,...

Hoe verloopt een advies?

In een eerste gesprek wordt uitvoerig ingegaan op de huidige situatie (knelpunten van de woning, specifieke eisen, welke stappen ondernomen moeten worden,...). Daarna komt de woningadviseur op huisbezoek om de plaatselijke situatie te onderzoeken. Bij het aanpassen van een nieuwbouwwoning of het adviseren van een ingrijpende verbouwing wordt samen met je architect een planbespreking gehouden. Het individueel advies omvat een technisch verslag met richtlijnen en maten, gelllustreerd met planschetsen en foto en een financieel verslag met een beschrijving van de tussenkomsten waarop je al dan niet kan rekenen.

Het advies vormt een bruikbaar instrument voor het aanvragen van financiële tussenkomsten en voor de praktische uitvoering van de woningaanpassing.

Aangepast verbouwen

Personen met een handicap of een gezinslid met een handicap kunnen bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor advies op maat voor de aanpassing van hun woning. Ook met het ouder worden neemt het aantal fysieke beperkingen toe. Lichte aanpassingen en eenvoudige hulpmiddelen zijn soms nodig om zo lang mogelijk zelfstandig in eigen huis te kunnen wonen. De woningadviseurs van het Toegankelijkheidsbureau denken mee over praktische oplossingen en geven advies om het comfort en de veiligheid van bewoners en eventuele zorgverleners te verhogen.

Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen betekent dat een woning zodanig ontworpen wordt dat zij kan mee evolueren met de behoeften van de bewoners. Indien nodig kan vroeg of laat de woning met minimale kosten aangepast worden aan de veranderende situatie van de gebruiker. Dit is eigenlijk bouwen voor het leven. Alle bouwers, die doordacht en toekomstgericht willen bouwen, kunnen bij het Toegankelijkheidsbureau terecht voor advies over de aanpasbaarheid van hun woning.

Woonvoorzieningen

Naast het verstrekken van woonadvies voor particulieren, kan het Toegankelijkheidsbureau ook ingeschakeld worden bij de begeleiding van projecten van sociale woningbouw, woonzorgzones en woonvoorzieningen voor personen met een handicap of ouderen.

Woningbouwprojecten

Er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen in de koop- en verhuursector. Wij pleiten voor het basistoegankelijk maken van de gemeenschappelijke delen en het aanpasbaar maken van de woongelegenheden. Dit biedt alleen maar voordelen want de woningen zijn flexibel en bruikbaar voor diverse doelgroepen. Een aanpasbare woning houdt ook rekening met de evoluerende behoeften van mensen in hun levensloop. Zo kan men langer zelfstandig blijven wonen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aandeel mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. De woningmarkt zal zich moeten aanpassen onder druk van nieuwe maatschappelijke evoluties. Het Toegankelijkheidsbureau kan private of sociale bouwpromotoren die toegankelijke en kwaliteitsvolle woonprojecten willen realiseren, begeleiden en adviseren. Dit kan door advisering van concrete bouwprojecten of via een structurele samenwerking, zoals bijvoorbeeld met Sociale Bouwmaatschappij Nieuw Dak.

Woonvoorzieningen voor ouderen en personen met een handicap

Bij het ontwerpen van serviceflats, woonvoorzieningen voor personen met een handicap, woonzorgzones, rustoorden, dienstencentra,... is toegankelijkheid een bijzonder aandachtspunt. Ook de integratie van hulpmiddelen en het bewaken van een ergonomische zorgverlening zijn dan essentieel. Daarom zet het Toegankelijkheidsbureau voor deze adviezen haar multidisciplinair team in van zowel bouwtechnische als paramedische deskundigen. Het Toegankelijkheidsbureau heeft op dit terrein reeds een diepgaande ervaring opgebouwd.

Zo worden alle door de provincie Limburg gesubsidieerde woonzorgprojecten geadviseerd door het Toegankelijkheidsbureau. Met de woonzorgprojecten wil de provincie Limburg projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staat, stimuleren door de oprichting van een rollend woonfonds waaruit renteloze leningen worden toegekend voor de aanvullende financiering van de realisatie van deze projecten wonen-zorg. Het volledige reglement betreffende het stimuleren van projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staat via het rollend woonfonds door de Provincie Limburg, vindt u hier.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met vzw ADO-ICARUS (projecten voor geïntegreerd zelfstandig wonen met ADL-assistentie) waardoor al hun Vlaamse projecten geadviseerd worden.

Tussenkomsten voor woningadvisering

Het Toegankelijkheidsbureau is door het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als expert inzake woningaanpassing en aanvullende uitrusting. Voor cliënten die doorverwezen zijn door het KOC is het advies gratis.

De provincie Limburg en bepaalde gemeenten komen geheel of gedeeltelijk tussen in de advieskost, zodat het advies individuele woningaanpassing kan worden uitgevoerd voor de som van 87 € inclusief BTW en exclusief de verplaatsingsomkosten.

Tussenkomsten voor het aanpassen van de woning in functie van personen met een handicap of ouderen

Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Personen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar kunnen voor het aanpassen van hun woning en de aankoop van hulpmiddelen een tegemoetkoming krijgen van het Vlaams Agentschap.

Vlaamse renovatiepremie

Er kan een tegemoetkoming toegekend worden aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert en die geen andere woning bezit. De tegemoetkoming stelt voorwaarden aan de woningen, het inkomen van de aanvrager en voorziet een lijst van werkzaamheden waarvoor subsidie gegeven wordt. Er zijn een aantal werkzaamheden ter bevordering van het ‘levenslang wonen' opgenomen in de lijst, bv. de plaatsing van bredere deuren. Meer info is terug te vinden op www.bouwenenwonen.be.

Provinciale aanpassingspremies

De provinciebesturen van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen beschikken over een premie voor het aanpassen van de woning in functie van ouderen. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen is dit niet het geval. In Oost-Vlaanderen is een premie mogelijk voor lichamenlijk gehandicapten die een woning bouwen, kopen of verwerven en die aangepast is of wordt.

In elke provincie zijn de voorwaarden tot het verkrijgen van de premie verschillend. Ter verduidelijking volgt hierna een beschrijving van de drie provinciale premies.

Provincie Limburg

 

Provincie Vlaams-Brabant

Provinciaal subsidiereglement voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap

Provincie Oost-Vlaanderen

Provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen van personen met een fysieke handicap

Meer info is terug te vinden op de Premiezoeker van de Vlaamse overheid : www.premiezoeker.be

Premies van de Vlaamse Gemeenschap

De aanpassings- en verbeteringspremie voor woningen kan toegekend worden voor verbeteringswerken en/of aanpassingswerken aan een bestaande woning. Belangrijke voorwaarden zijn het inkomen van de aanvrager en het kadastraal inkomen van de woning.

Aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten in Vlaanderen beschikken over een tussenkomst in de kosten voor het aanpassen van de woning ten voordele van een persoon met een handicap of een oudere. Info hieromtrent is terug te vinden op de websites van de gemeenten of door contact op te nemen met de gemeenten zelf. Sommige gemeenten of ocmw in Limburg komen tussen in de advieskosten voor het aanpassen van de woning in functie van personen met een handicap of ouderen.